Hieronder is het beleid beschreven zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld uit onze statutaire doelstelling. Het geeft tevens weer de voornemens voor de in de komende jaren verder te ontplooien activiteiten.


Naam en inschrijving.

De naam van de stichting is: Stichting Vrienden van De Driemaster. Hierna verder aan te duiden als: de stichting. De stichting is gevestigd te Smilde en is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland ingeschreven onder nummer (RSIN) 01142917. De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 820286345.

Doelstelling.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum De Driemaster te Smilde, alsmede van de personen die gebruik maken van de diensten van De Driemaster en alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het ontplooien van activiteiten voor- en ten behoeve van de bewoners van De Driemaster waarvan de financiering niet uit het reguliere budget kan plaatsvinden. Bij het initiëren en organiseren van activiteiten treedt het bestuur zoveel mogelijk in overleg met de leiding van De Driemaster.

Werkzaamheden.

De stichting wil voor- en ten behoeve van de bewoners van De Driemaster activiteiten financieren en kosten betalen die niet kunnen of mogen worden gefinancierd uit het reguliere budget van het zorgcentrum.

Fondsenwerving.

De stichting verwerft haar middelen op een aantal manieren:

  • Bijdragen van donateurs. De stichting is ANBI-geregistreerd.
  • Opbrengsten van te houden acties en activiteiten.
  • Sponsorbijdragen en bijdragen uit fondsen.
  • Schenkingen en legaten.

De stichting streeft er naar om het aantal donateurs zoveel mogelijk te verhogen. Iedereen kan donateur worden.

Beheer van het vermogen.

De ontvangen gelden worden zoveel mogelijk gestort op de spaarrekening van de stichting bij de Rabobank in Smilde. Het saldo op de lopende rekening bij de Rabobank blijft beperkt.

De penningmeester legt elk jaar vòòr 1 juli bij het bestuur verantwoording af van de financiële gang van zaken over het afgelopen kalenderjaar. Na goedkeuring door het bestuur plaatst de penningmeester vòòr 1 juli de staat van baten en lasten en de balans van het voorgaande jaar op de website.

Het vermogen zal daadwerkelijk worden besteed voor het aangegeven doel waarbij er naar wordt gestreefd om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in evenwicht te laten zijn.

Bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Henk Pranger (voorzitter/penningmeester)
Fenny Veldman (secretaris)
Ingrid van Dam (lid)
Anneke Boelens (lid)
Marten Blomberg (lid)

Bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal uit 5 leden.

Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten.

Het bestuur beslist over de aanvragen na overleg met de leidinggevende(n) van De Driemaster.

De secretaris maakt elk jaar een jaarverslag waarin de meest belangrijke gebeurtenissen zijn vermeld. In dat verslag zijn ook de uitgeoefende activiteiten vermeld. Vòòr 1 juli moet dit jaarverslag door het bestuur zijn vastgesteld. Het verslag zal vòòr 1 juli op de website geplaatst worden.

Beloning bestuursleden.

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de onkosten die ze in verband met hun bestuurslidmaatschap maken.

Voornemen van beleid.

Het bestuur wil zich deze beleidsperiode inzetten om meer donateurs te werven.

Daarnaast zal worden geprobeerd om andere fondsen aan te boren.

We willen op onze site www.vriendenvandedriemaster.nl meer van onszelf laten zien. In elk geval willen wij onze naamsbekendheid vergroten. Een digitale nieuwsbrief en het gebruik van social media behoort tot de mogelijkheden. De website zal zoveel mogelijk worden geactualiseerd.

PR is en blijft een speerpunt.

De Stichting is onafhankelijk en functioneert zelfstandig en autonoom.

Dit beleidsplan is vastgesteld bij een besluit van het bestuur van 22 januari 2021.